பதிவு செய்வதன் மூலம் நீங்கள் நிலத்தின் முழு உரிமையாளராக மாட்டீர்கள் என்பதை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த சொத்தின் முழு உரிமையும் உங்களுக்குக் கிடைக்காது இந்தியாவில்Continue Reading